เกี่ยวกับเรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered 
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This online store was registered as an as e-Commerce business owner by receiving the " DBD Registered " trademark from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ :นายเปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล
(Owner name) :Mr. Premphurish Punnavishsarapibul
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :มิราเคิลโซพ
(Company name) :Miracle soaps
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
(Thai national Id/Juristic person Id) :
392010096xxxx
ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) :www.miracle-soaps.com
ประเภทธุรกิจ :การแพทย์/สุขภาพ/ความงาม/ยา/สมุนไพร/สปา 
(Type of business) :Medical/Health/beauty/Drug/Herb/Spa 
สถานที่ติดต่อได้ :35 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92130
(Address) :35 MOO 11 NONG PRUE, RATSADA, TRANG 92130
โทรศัพท์ (Telephone) :0897296997
โทรสาร (Fax) :
E-mail :s4340216@hotmail.com
วันที่ได้รับ DBD Registered :12 กันยายน 2558
Registered date :12 September. 2015
 

ข้อมูล ณ วันที่ : 9 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th